Space Regatta
Consortium

 

bullet_t.gif (983 bytes) General Information
bullet_t.gif (983 bytes) Znamya-2 demonstration flight experiment
bullet_t.gif (983 bytes) Znamya-2.5 intermediate experiment in space
bullet_t.gif (983 bytes) Znamya-3 experiment the principal step
bullet_t.gif (983 bytes) Solarcraft a basic component for the future
bullet_t.gif (983 bytes) Illumination from space "Tretie svetilo" (Third light)
bullet_t.gif (983 bytes) Solar sailing
Home
phone.gif (12100 bytes)phone: 516-67-15, 513-69-10, 513-60-19,
fax: 516-67-15, 513-61-38

e-mail: vladimir.syromyatnikov@rsce.nasa.ru
or vladimir.syromyatnikov@rsce.ru